bank zywnosci

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 24.02.2020 r.   OD GODZ 8:00 DO GODZ. 16:30

oraz w dniu 25.02.2020r. OD GODZ 8:00 DO GODZ. 14:30

W BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 W Dębnicy Kaszubskiej ul. Ks. Antoniego Kani 28

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ DLA WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCI  W GMINIE DĘBNICA KASZUBSKA

(DĘBNICA KASZUBSKA, KRZYWAŃ, PODWILCZYN, MIELNO, MOTARZYNO, JAMRZYNO, OCHODZA, GOSZCZYNO, NIEMCZEWO, KOTOWO, BORZĘCINO, BRZEZINIEC, DOBIESZEWO, DOBIESZEWKO, LEŚNIA, STARNICE, ŁABISZEWO, BOGUSZYCE, ŻARKOWO, TROSZKI, BUDOWO, JAWORY, GAŁĘZÓW, NIEPOGLĘDZIE, SKARSZÓW GÓRNY, SKARSZÓW DOLNY, GRABIN, GOGOLEWO, GOGOLEWKO, MALENIEC, DOBRA, DOBRZEC, PODOLE MAŁE)

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD)OSOBOM UPRAWNIONYM - POSIADAJĄCYM SKIEROWANIE Z OPS

ŻYWNOŚĆ PROSZĘ ODBIERAĆ OSOBIŚCIE.

bank żywności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywność w Słupsku [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] – Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Czytaj więcej: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

NABÓR NA ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej poszukuje osób do świadczenia usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w formie umowy zlecenia w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020″ w roku 2020.

WYMAGANIA DLA KANDYDATA:

 • posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie co najmniej średnie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy z klientem,
 • wysoka kultura osobista.
Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.pdf)Załącznik nr 1 do ogłoszenia[ ]200 kB

Czytaj więcej: Nabór na asystenta osoby niepełnosprawnej

Dębnica Kaszubska, dnia 2019.12.23

 

 Zaproszenie do złożenia oferty

na świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Dębnica Kaszubska na rok 2020 w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

Zamawiający: Gmina Dębnica Kaszubska - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

Załączniki:
Pobierz plik (klauzula informacyjna.odt)Klauzula informacyjna[ ]28 kB
Pobierz plik (projekt umowy.odt)Projekt umowy [ ]10 kB
Pobierz plik (propozycja cenowa.odt)Propozycja cenowa[ ]21 kB

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe dotyczące schronienia

Zaproszenie do współpracy.

Zapraszamy do współpracy osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodzin wspierających.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej, w szczególności trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Formy pomocy rodziny wspierającej mogą być różne, uzależnione od potrzeb i współpracy między zainteresowanymi rodzinami.

Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym pomaga konkretnej rodzinie przeżywającej trudności wychowawcze w:

 • opiece i wychowaniu dzieci,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba z bezpośredniego otoczenia dziecka (dziadkowie, krewni, znajomi, sąsiedzi), która ma pełnię władzy rodzicielskiej, prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci, członkowie rodziny nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt Gminy Dębnica Kaszubska po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą Wójt Gminy Dębnica Kaszubska zawiera umowę, w której określone zostają zasady zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy rodzinie wspieranej (np. wydatki związane z wyjściem do miejsc kultury, rekreacji, przejazdy komunikacją).

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do asystenta rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26 osobiście lub tel. nr: 59 8131564, 59 8412189 wew. 24 lub 34, lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wyciąg z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924).

Art.29.1. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

2. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dziecka;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Art.30.1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

2. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Art.31.1. Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art.29 ust.2.

2. Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ust.1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

przyjmuje zgłoszenia kandydatów na kuratorów/opiekunów prawnych

dla osób częściowo/całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Podstawa prawna:

Przepisy art.3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy administracji rządowej oraz o zmianie innych ustaw (DZ.U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), nakładają na gminę jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art.  162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osoba ubezwłasnowolnioną organ gminy wskazuje kandydata na kuratora/opiekuna prawnego.

Obowiązki opiekuna prawnego:

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentuje w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie.

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • mieć pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji  określonej w ogłoszeniu,
 • nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • mieć nieposzlakowaną opinię,
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego,
 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem: „Kandydat na kuratora/opiekuna prawnego” w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. ks. Antoniego Kani 26, 76-248 Dębnica Kaszubska.

Mobilny Punkt Informacyjny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej serdecznie zaprasza wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w działania na rzecz osób potrzebujących.

U nas znajdzie się miejsce dla uczniów, studentów, osób aktywnych zawodowo, jak i tych, którzy są na emeryturze lub rencie.

Nie ważne ile masz lat – u nas znajdzie się miejsce dla każdego.

Pamiętaj, pomagając innym pomagasz także sobie – dobro ofiarowane drugiemu człowiekowi wraca ze zdwojoną siłą.

Czekamy na Ciebie.

NABÓR UCZESTNIKÓW DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MOTARZYNIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej informuje, iż trwa nabór uczestników do powstającego w Motarzynie Środowiskowego Domu Samopomocy osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzania czynności psychicznych.

Pobyt w Domu następuje za zgodą osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.

Środowiskowy Dom Samopomocy będzie świadczył usługi między innymi w ramach indywidualnych i zbiorowych treningów mających na celu poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, ich zaradności osobistej oraz lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Środowiskowym Domu Samopomocy prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. ks. Antoniego Kani 26, pok. nr 2 lub telefonicznie pod nr: 59 8131564, 59 8412189.

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020.

Podprogram operacyjny  wrzesień 2018 - czerwiec 2019

Czytaj więcej

PODPROGRAM 2017 – efekty

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej z terenu województwa pomorskiego, gmina Dębnica Kaszubska przy współpracy z Bankiem Żywności w Słupsku realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
  • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 1570 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z gminy Dębnica Kaszubska
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 715524 ton żywności;
  • 10103 paczek żywnościowych;
  • 0 posiłków;

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych w zbiorach:

Pomoc społeczna, Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, Dodatki mieszkaniowe, Fundusz alimentacyjny, Zespół interdyscyplinarny, Prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej, Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, Stypendia i zasiłki szkolne, Dodatek energetyczny, Karta dużej rodziny, Zasiłki dla opiekunów, Program „Rodzina 500+”, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ww. zbiorach jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26, 76-248 Dębnica Kaszubska.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: Katarzyna Jakubowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefon: 693064318; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

Czytaj więcej: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dołącz do grona wolontariuszy i zmieniaj świat! Czekamy właśnie na Ciebie!

Jeżeli masz odrobinę wolnego czasu, chcesz rozwijać swoje pasje, lubisz nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, a korzyści materialne nie są dla Ciebie najważniejsze

to zapraszamy do współpracy w ramach wolontariatu.

Celem współpracy jest realizacja zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach POPŻ 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Oczekujemy od wolontariuszy zaangażowania przynajmniej jeden dzień w miesiącu.

Osoby chętne do współpracy mogą zgłaszać się osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26 lub tel. 598131564, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej poszukuje osoby chętne do pracy na stanowisko opiekuna w sekcji usług opiekuńczych.

Więcej informacji TUTAJ

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż kasa tut. Ośrodka jest otwarta w godzinach:

Poniedziałek

9.30 - 16.00

Wtorek - Czwartek

9.00 -14.00

Piątek

9.00 - 13.00

Zarządzenie Nr 9/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

 

Na podstawie § 22 pkt. 1 i § 26 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej ustalonego Zarządzeniem Nr 3/2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej zarządzam, co następuje:

 1. Z dniem 01 stycznia 2018 roku ustalam rozkład czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej w następujący sposób:
  • Poniedziałek: 8:00 – 17:00
  • Wtorek: 7:00 – 15:00
  • Środa: 7:00 – 15:00
  • Czwartek: 7:00 – 15:00
  • Piątek: 7:00 – 14:00
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ulotka do projektu

Opis działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2017 w zakresie dystrybucji i środków towarzyszących, ich cele i wyników oraz podkreślającą wkład Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebujących finansowanie tych działań, zgodnie z Wytycznymi IZ (MRPiPS) dla beneficjentów i organizacji partnerskich dotyczącymi informowania i komunikacji w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym".

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności w Słupsku.
 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
 3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 1.501 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 65,24477 ton żywności;
  • 10192 paczek żywnościowych;
  • 0 posiłków;
 5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 4 warsztatach edukacyjnych, w których udział wzięło 36 osób.
 6. Rodzaje warsztatów:
  • Ekonomiczne - 2 spotkań dla  24 uczestników
  • Żywieniowe – 1 spotkań dla 3 uczestników
  • Kulinarne - 1 spotkań dla 9 uczestników
  • Niemarnowanie żywności - 0 spotkań dla 0uczestników

Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” rozpoczyna realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gmin powiatu słupskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ranach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Zapraszamy do udziału w projekcie

PROJEKT AKTYWIZACJA SPOLECZNA

z nowa energia

Więcej na temat projektu  TUTAJ .

 

Najtrudniejszy pierwszy krok II

projekt Nowa szansa

CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA ROMANISZYN SP. Z O.O.

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „INTERGRACJA W STRONĘ ZATRUDNIENIA”

Oferujemy:

 • płatne staże zawodowe – 1300 zł netto/m-c dla Uczestników Projektu
 • wsparcie indywidualne doradcy zawodowego
 • grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • warsztaty motywacyjne
 • kompleksowe pośrednictwo pracy
 • wysokiej jakości bezpłatne kursy zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO MIESZKAŃCÓW Z POWIATÓW:

Czytaj więcej: "Integracja w stronę zatrudnienia"

Nowe kryteria kwalifikowania osób do korzystania z Banku Żywności.

Zgodnie z informacją przedstawioną na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informujemy, że od dnia 01.01.2017r. zmianie ulegają kryteria dochodowe kwalifikujące do otrzymania żywności z Banku Żywności.

„Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej , TJ. 1268,00 zł DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ I 1028,00 zł DLA OSOBY W RODZINIE.”

W związku z powyższym osoby, których dochód nie przekracza 1268,00 zł dla osoby samotnej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie mogą składać oświadczenie o wysokości swoich dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej. Wymagane jest również złożenie oświadczenia dotyczącego sytuacji rodziny.

Po dokonaniu weryfikacji pomoc w formie żywności zostanie przyznana i wydana w terminie, o którym osoba zainteresowana zostanie poinformowana telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

 •  Infolinię: –  800 120 002 (czynną całą dobę) w tym:
  • o dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22
  • o dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22
  • o dyżur prawny – środy w godzinach 18-22
 • telefoniczne dyżury prawników – 22 666 28 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)
 • e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • SKYPE - dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia
  (poniedziałki w godzinach 13-15) 

Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia  pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej. 

Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

 • konsultacje telefoniczne – 22 250 63 12 (środy w godzinach 10-13)
 • konsultacje mailowe – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia „Niebieska Linia” zapraszamy na stronę www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

plakat klasa biznes

Nowy Zawód - Lepsza Praca

Cel projektu:

Aktywizacja zawodowa 350 osób w wieku powyżej 30 roku życia, z województwa pomorskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na runku pracy, prowadząca do ich zatrudnienia lub samozatrudnienia.

Nasza oferta:

Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorskim Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych, Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Szkoleniowym POLKAR Sp. z o. o oraz Fundacją NOVA, w okresie od 01.10.2016 do 30.09.2018 r. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku powyżej 30 roku życia, z województwa pomorskiego, bezrobotne lub bierne zawodowo, należące do min. jednej z poniższych grup:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Czytaj więcej: Nowy Zawód - Lepsza Praca

PLAKAT Edukacja Kompetenecje Zatrudnienie

Informacja o naborze wniosków w ramach Modułu II programu „Aktywny Samorząd” w powiecie słupskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje mieszkańców powiatu słupskiego o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski o pomoc mogą składać osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, będące mieszkańcami powiatu słupskiego. Studenci / uczniowie rozpoczynający lub kontynuujący naukę na poziomie wyższym mogą otrzymać pomoc, dotyczącą semestru / półrocza nauki w postaci:

 • opłaty za naukę (czesne) – w kwocie równej kosztom czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – w kwocie 1.000 zł.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony o 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania oraz o kolejne 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny.

Za naukę na poziomie wyższym przyjmuje się naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium. Ze szczegółami programu można zapoznać się na stronie www.pfron.org.pl. Druki wniosków są dostępne na stronie www.pcpr.slupsk.pl. Informacje udzielane są również pod numerem telefonu 59 848-10-98.

Wnioski na nowy semestr/półrocze nauki przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ul. Sienkiewicza 20, pokój 4 w terminie od 1 września do 10 października 2016 roku.

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA"

niebieska liniaPodczas rozmowy telefonicznej można uzyskać:

 • wsparcie psychologiczne;
 • informacje o prawnych i proceduralnych możliwościach zatrzymania przemocy w rodzinie;
 • pomoc w postaci interwencji podjętej przez Pogotowie "Niebieska Linia" na rzecz osób krzywdzonych (także w przypadku, gdy osoba skazana za stosowanie przemocy nadal znęca się nad rodziną i/lub nie przestrzega postanowień sądu).

Kontaktując się z infolinią można zachować anonimowość - nie trzeba się przedstawiać, ani podawać miejsca zamieszkania.

Zachęcamy do kontaktu osoby doznające przemocy oraz świadków, razem możemy znaleźć najlepsze rozwiązanie sytuacji!

www.niebieskalinia.info , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Pamiętaj, że nikt nie ma prawa Cię bić, stop przemocy1

ani w żaden inny sposób krzywdzić!

 

Przemoc jest przestępstwem jak każde inne!

 

Jeśli ktoś doznaje przemocy lub jest świadkiem  przemocy w rodzinie, bądź najbliższym otoczeniu jego obowiązkiem jest zawiadomienie odpowiednich służb i zapewnienie bezpieczeństwa takiej osobie !!!