ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

Na podstawie zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej – to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 11,09 zł na miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,40 zł na miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,48 zł miesięcznie.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry (z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).

WNIOSKI O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO WYDAWANE I PRZYJMOWANE SĄ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ UL. ZJEDNOCZENIA 26 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 1500 w pokoju nr 5, tel.: 59 8131 564, wew. 29.