Do zadań komisji należy w szczególności:

  1. Zwiększenie dostępności różnorodnych form pomocy i terapii zarówno dla osób uzależnionych jak i dla członków rodzin z problemem alkoholowym, (dzieci współmałżonków, rodziców).
  2. Inicjowanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, wobec rodzin, w których występują problemy alkoholowe.
  3. Inicjowanie innych przedsięwzięć z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.
  4. Współdziałanie z organami gminy, instytucjami, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.
  5. Podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
  6. Kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
  7. Kierowanie do sądów rejonowych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Problem uzależnień należy rozpatrywać w płaszczyźnie społecznej i ekonomicznej. Przede wszystkim jest to jednak problem moralny, sięgający podstaw ludzkiej egzystencji, sensu życia. Jest to problem, który często oznacza poczucie bezradności i bezsilności, poddanie się przeciwnościom losu