Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne jest udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/ na 1 os. w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.)). W przypadku osób samotnie gospodarujących dochód na osobę nie może być wyższy niż 701,00 zł.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólniezamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia,
 3. dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych - korepetycjach, zajęciach dodatkowych pod warunkiem, że wykraczają one poza realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, słowników, programów komputerowych i innych pomocy naukowych,
 3. pomocy rzeczowej w postaci zwrotu zakupu stroju i obuwia sportowego
 4. całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,
 5. świadczenia pieniężnego, jeżeli kierownik uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1, 2, 3, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt. 4, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 2 i 4, nie jest celowe.