POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, tzn., że w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu   bieżących i zaległych zobowiązań alimentacyjnych.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczy w szkole lub w szkole wyższej do 25 roku życia.

W przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje bezterminowo.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem załączników składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Świadczenie przyznawane jest od miesiąca w którym wpłynął wniosek.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:  uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się  o świadczenie z funduszu alimentacyjnego;

 • zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia  o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (alimenty, stypendia socjalne, dochód z gospodarstwa rolnego), w szczególności zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w  rok kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (jeśli postępowanie było prowadzone);
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo  o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;
 • w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, który trwa od 1 października do 30 września następnego roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach   (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769),
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 2. zawarła związek małżeński.  

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu.

Postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela.
Organ właściwy wierzyciela może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania  w sprawach, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela,  nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.
Jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują również za wrzesień.
W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności  i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia   o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W razie utraty dochodu prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia nie przysługują  od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został uzyskany.

 W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.
Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.
Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń  z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.
W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenia, należności wygasają

Przyjmowanie i wydawanie wniosków w pokoju nr 4 
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zjednoczenia 26 76-248 Dębnica Kaszubska

tel. 59 81 31 564 wew. 33

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek- piątek 7.00- 15.00