Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: konsultant w Sekcji Analiz i Projektów

 

Nabór dotyczy zatrudnienia na cały etat na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

 1. Wymagania niezbędne
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • wykształcenie wyższe,
  • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych
   z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
 2. Wymagania dodatkowe
  • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych lub w administracji publicznej,
  • mile widziane doświadczenie w realizacji i wdrażaniu projektów unijnych,
  • znajomość obsługi komputera,
  • znajomość przepisów zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, ustawie Prawo Zamówień Publicznych,
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
  • umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole,
  • komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
  • opracowywanie projektów mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność statutową OPS oraz ich koordynowanie,
  • konsultowanie wniosków o dofinansowanie oraz projektów programów w celu pozyskania środków zewnętrznych,
  • prowadzenie oceny stanu kontroli zarządczej,
  • prowadzenie przeglądu dokumentów wewnętrznych, regulujących poszczególne standardy kontroli zarządczej,
  • prowadzenie konsultacji i pomoc w tworzeniu kontroli zarządczej,
  • opracowanie rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • opracowanie Oceny Zasobów z Pomocy Społecznej,
  • opracowywanie wniosków o dofinansowanie w ramach programów rządowych.
 4. Warunki pracy na stanowisku
  • uciążliwość pracy przy monitorze ekranowym,
  • wymuszona pozycja ciała,
  • wysiłek głównie umysłowy.
 5. Wymagane dokumenty
  • życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
  • list motywacyjny,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata, iż nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy,
  • informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do 25.09.2020 r. do godziny 11:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, 76 – 248 Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 26 (decyduje data doręczenia dokumentów) z adnotacją „Dotyczy naboru na stanowisko konsultanta w Sekcji Analiz i Projektów“.

Dokumenty, które wpłyną do OPS w Dębnicy Kaszubskiej po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/public/?id=185967) oraz na oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez OPS w Dębnicy Kaszubskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.