OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat

3. Wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie określone niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi komputera,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. znajomość regulacji prawnych z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, przeciwdziałaniu bezrobociu, uprawnień osób niepełnosprawnych, przepisów o ochronie danych osobowych,
 4. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
 5. solidność i rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej pracy,
 6. kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość przyswajania wiedzy,
 7. prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

5. Zakres czynności:

 1. w ramach pracy socjalnej :
  1. rozpoznawanie oraz analiza indywidualnych potrzeb mieszkańców danego rejonu we współpracy ze specjalistami do spraw pomocy specjalistycznej i asysty rodzinnej,
  2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych i w ramach realizacji gminnych programów osłonowych oraz wnioskowanie o wskazane merytorycznie formy pomocy,
  3. prowadzenie indywidualnej pracy socjalnej w oparciu o „kontrakt socjalny”,
  4. prowadzenie środowiskowej pracy socjalnej,
  5. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń lub usług Ośrodka,
  6. informowanie o możliwościach korzystania z pomocy, a także kontaktowanie podopiecznych Ośrodka z odpowiednimi placówkami, instytucjami i organizacjami,
  7. realizacja zadań wynikających z innych ustaw, w tym w szczególności z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
  8. uczestniczenie w analizie i ocenie skuteczności stosowanych form pomocy i metod pracy socjalnej,
  9. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin,
  10. inicjowanie nowych form pracy i pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie dokumentacji środowisk objętych pomocą i realizowanych zadań,
  11. realizacja innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, w tym lokalnych i rządowych programów osłonowych,
  12. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
  13. opracowywanie i przedkładanie danych właściwym komórkom organizacyjnym, w celach analitycznych i statystycznych,
  14. przygotowywanie decyzji administracyjnych,
  15. przygotowywanie pism urzędowych oraz wyjaśnień na interwencje klientów Ośrodka,
 2. w zakresie spraw dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
  1. opracowywanie wewnętrznych procedur działania pracowników Ośrodka, związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
  2. realizacja procedury „Niebieskiej Karty”,
  3. współdziałanie z pracownikami prowadzącymi rodziny z problemem przemocy domowej oraz monitoring podejmowanych przez nich działań, a także przekazywanie informacji na temat aktów prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  4. współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodnie z wewnętrznymi procedurami działania,
  5. udział w tworzeniu i realizacji programów i projektów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  6. udział w organizowaniu szkoleń, realizacji kampanii informacyjno -edukacyjnych, oraz akcji profilaktycznych.
 3. w zakresie spraw pomocy osobom bezdomnym:
  1. rozpoznawanie zjawiska bezdomności na terenie Gminy Dębnica Kaszubska oraz przedstawianie wniosków w zakresie polityki Gminy Dębnica Kaszubska wobec bezdomności,
  2. diagnozowanie potrzeb i problemów związanych z bezdomnością na terenie Gminy Dębnica Kaszubska przy współpracy z organizacjami i instytucjami prowadzącymi działania na rzecz pomocy osobom bezdomnym,
  3. prowadzenie ewidencji osób bezdomnych,
  4. informowanie osób bezdomnych, osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego o dostępnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania oraz prowadzenie akcji informacyjnych i działań interwencyjnych w skupiskach osób bezdomnych,
  5. udzielanie pomocy osobom bezdomnym przebywającym w przestrzeni publicznej lub w specjalistycznych placówkach,
  6. prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezdomnymi, deklarującymi gotowość do współpracy w zakresie rozwiązywania ich indywidualnych problemów, w szczególności w zakresie uzyskania prawa do lokali mieszkalnych,
  7. przygotowanie projektów indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności oraz monitorowanie ich i współpraca z podmiotami współrealizującymi je,
  8. monitorowanie miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne,
  9. udział w zorganizowaniu pogrzebu osobom bezdomnym, zmarłym na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.
 4. w zakresie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym należy:
  1. zapewnienie mieszkańcom gminy usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
  2. kierowanie i umieszczanie w domach pomocy społecznej,
  3. naliczanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do jej ponoszenia,
  4. przygotowywanie projektów umów dla osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej,
  5. kierowanie do środowiskowego domu samopomocy
  6. kontrola świadczonych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy i nadzór nad ich jakością,
  7. współpraca z organami administracji publicznej, placówkami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,

6. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,
 6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 7. list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ”Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji“

Dodatkowo: podpisana klauzula informacyjna do stosowania przy rekrutacji pracowników dostępna na stronie:

7. Ważne informacje dodatkowe:

 1. Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia:
  1. oświadczenia o niekaralności lub aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
  2. oryginałów dokumentów przedstawionych w ofercie,
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronach internetowych:www.opsdebnicakaszubska.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej;
 3. O terminach postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do 31.08.2020 do godziny 14:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Ks. Antoniego Kani 26 (decyduje data doręczenia dokumentów) z adnotacją „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny“.

Dokumenty, które wpłyną do OPS w Dębnicy Kaszubskiej po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

9. Kierownik OPS zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny.