Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej poszukuje osoby chętne do pracy na stanowisko opiekuna w sekcji usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze są organizowane i świadczone przez Gminę Dębnica Kaszubska na jej terenie i dla jej mieszkańców. Realizacja usług opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania osoby objętej usługami i w jej najbliższym otoczeniu w oparciu o ustalone standardy.

Zakres pracy opiekuna uzależniony jest od stanu zdrowia podopiecznego oraz jego sytuacji rodzinnej. Oczekiwanym efektem usług jest zaspokojenie przez osobę nimi objętą zidentyfikowanych potrzeb i przez to podniesienie dotychczasowej jakości życia.

Wymagania dotyczące osoby zatrudnianej do świadczenia usług opiekuńczych:

 • dyplom zawodowy uprawniający do posługiwania się tytułem opiekunki środowiskowej, asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta medycznego, pielęgniarki, opiekuna osoby starszej, opiekuna medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej (standard optymalny) lub ukończone szkolenie dla opiekunów środowiskowych w wymiarze nie niższym niż 60 godzin lekcyjnych (standard minimalny),
 • praktyka w świadczeniu usług opiekuńczych (w tym wolontarystyczna),
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy jako opiekun środowiskowy,
 • książeczka zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych,
 • psychiczne i fizyczne predyspozycje do wykonywania zawodu opiekuna środowiskowego,
 • wiek przedemerytalny (zatrudnienie osoby w wieku poprodukcyjnym możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach).

Wymagania pożądane: odpowiedzialność, sumienność, dokładność, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy,

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • życiorys – CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • referencje (w przypadku posiadania takich),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane umyślnie (w przypadku zatrudnienia dostarczenie zaświadczenia z KRS).

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej ul. ks. Antoniego Kani 26, 76-248 Dębnica Kaszubska – z dopiskiem „Opiekun”.