W dniu 25.06.2014 r. podczas spotkania założycielskiego zostało założone Stowarzyszenie „Przyjazna dłoń” z siedzibą w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Zjednoczenia 55 /budynek GOK/76-248 Dębnica Kaszubska KRS 0000518958.

W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli:

 1. Agnieszka Sady-Zabłocka - Prezes Zarządu
 2. Regina Antonowicz-Dobosz - Wiceprezes Zarządu
 3. Grażyna Sanojca - Skarbnik
 4. Krystyna Kubat - Członek Zarządu
 5. Zbigniew Żuk - Członek Zarządu

Celami Stowarzyszenia są:

 1. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 2. promocja i organizacja wolontariatu,
 3. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans       tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych, starszych),
 4. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
 5. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób       pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
 6. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu                   terytorialnego,
 7. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
 8. podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej,
 9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 10. tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej,
 11. wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz zainteresowań sportowych, kulturalnych i twórczości artystycznej, a także edukacji,
 12. aktywizacja lokalnej ludności, poprzez zwiększenie aktywności ludzi w życiu publicznym,
 13. ochrona i promocja zdrowia.

W realizacji naszych działań towarzyszą nam:
- Bank Żywności w Słupsku
- Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej