Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego

Dębnica Kaszubska, dnia 08 października 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2020
opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwraca się z zapytaniem ofertowym o Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2021-2025”

 1. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26, 76-248 Dębnica Kaszubska
 2. Przedmiot zamówienia:
  1. Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2021-2025 ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budownictwa socjalnego, edukacji publicznej, ochrony zdrowia, porządku publicznego, bezrobocia i innych, których celem jest integracja w środowisku osób i rodzin szczególnego ryzyka.
 3. Szczegółowy zakres zamówienia: Oferent przeprowadzi wszystkie niezbędne czynności związane z powierzonym mu zadaniem zgodnie z powszechnie respektowanymi regułami metodologicznymi obowiązującymi w naukach społecznych. Wymaga się w działaniach i badaniach podejścia zarówno jakościowego jak i ilościowego.
  1. Opracowany dokument powinien zawierać:
   1. podstawę prawną Strategii;
   2. diagnozę problemów społecznych wg stanu obecnego w oparciu o:
    1. strukturę demograficzną społeczności,
    2. sytuacje i tendencje na lokalnym rynku pracy,
    3. sytuację mieszkaniową i infrastrukturę,
    4. sytuację edukacyjną,
    5. opis stanu opieki zdrowotnej,
    6. charakterystyka życia kulturalnego,
    7. stan bezpieczeństwa publicznego,
    8. charakterystykę grup społecznych,
    9. problemy społeczne, w tym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy,
    10. stan i możliwości pomocy społecznej, działania organizacji pozarządowych,
    11. analizę i podsumowania wyników badań ze wskazaniem kierunków wypracowania Strategii;
   3. prognozę zmian w zakresie objętym Strategią;
   4. określenie:
    1. celów strategicznych i operacyjnych, szczegółowych oraz konkretnych obszarów,
    2. kierunków niezbędnych działań,
    3. sposób realizacji Strategii oraz jej ram finansowych,
    4. wskaźników realizacji działań;
    5. wskazanie metod realizacji celów;
  2. ocenę efektu końcowego (monitoring, ewaluacja).Opracowany dokument powinien składać się z :
   1. części analityczno – wprowadzającej uwzględniającej uzyskane dane, czytelne wykresy obrazujące przebieg badania, zawierającej porównanie danych uzyskanych w wyniku badań z porównywalnymi danymi dotyczącymi identycznych zagadnień z terenu kraju;
   2. części strategicznej zawierającej główne problemy Gminy Dębnica Kaszubska, wynikające z prowadzonych badań oraz charakterystykę wraz z celami strategicznymi i operacyjnymi, a także analizę SWOT, która oceni potencjał w aspekcie słabych i mocnych stron, pozwalających na określenie siły i słabości Gminy Dębnica Kaszubska w zakresie analizowanych sfer społecznych. Wizja jako cel generalny Strategii będzie zawierać pewien system wartości wyznaczający kierunki prac nad określeniem celów strategicznych i operacyjnych;
   3. publikacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2021-2026 w postaci wydrukowanego raportu w ilości 3 sztuki oraz w formie elektronicznej z możliwością wydruku na płycie CD.
 4. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 18.12.2020 r.
 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 1-3 zamawiający określi na podstawie analizy wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. V niniejszego rozeznania dostępnej oferty rynkowej.
 6. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1. ofertę należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście;
  2. ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym, w jednym egzemplarzu, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy;
  3. oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia wyrażoną w PLN. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 7. Dokumenty które będą wymagane przez zamawiającego przed zawarciem umowy:
  1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt IV.
  2. Lista osób - specjalistów biorących udział w realizacji zamówienia, wraz z opisem ich kwalifikacji CV.
  3. Informacja cenowa – koszt opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2021-2025 zgodnie z opisem w pkt II rozeznania dostępnej oferty rynkowej.
 8. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia 100%.
  1.  Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę na najniższą kwotę brutto. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert zawiera taką samą cenę Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami. Zamawiający zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wyłonionym Wykonawcą, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego, w przypadku gdy złożone oferty przekroczą limit środków budżetowych przewidzianych przez Ośrodek na realizację tego zadania.
 9. Płatność
  1. Na rzecz Wykonawcy po zaakceptowaniu i przyjęciu opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębnica Kaszubska na lata 2021-2025 na podstawie faktury na wskazany rachunek Wykonawcy, do 14 dni od daty otrzymania faktury.
 10. Miejsce i termin składania oferty:
  1. Oferty z kompletem dokumentów można przesyłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26, 76-248 Dębnica Kaszubska (z dopiskiem „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2021-2025”) w terminie do 16 października 2020 r. do godz. 11.00. Ofertę można dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście.
  2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem, w jednym egzemplarzu, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
  3. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej lub pod numerem 59 841 21 89.
  4. Osobą udzielająca informacji jest Pan Piotr Reszka– Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej
  5. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej
Piotr Reszka