Zapytanie ofertowe nr 3/2020

z dn. 17 września 2020 r.

na prace remontowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie trzech pomieszczeń biurowych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie trzech pomieszczeń biurowych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej.
  2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określają kody:
   • Z45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg,
   • 45410000-4 Tynkowanie,
   • 45442100-8 Roboty malarskie.
  3. Szczegółowy opis zamówienia na roboty budowlane zawarty jest w załączonych dokumentach do niniejszego Zapytania ofertowego. Dokumenty te stanowią jedynie materiał pomocniczy. Rozliczenie będzie następowało w formie ryczałtowej, a zatem po stronie Wykonawcy leży obowiązek właściwego oszacowania robót budowlanych.
  4. W ramach zadań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do:
   1. uwzględnienia wszelkich kosztów robót budowlanych, kosztów zakupu materiałów i surowców budowlanych, kosztów zakupu materiałów montażowych i pomocniczych, kosztów robocizny, kosztów dozoru kadry kierowniczej, kosztów sprzętu i urządzeń budowlanych, kosztów transportu, wyładunku i wniesienia oraz innych kosztów niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia;
   2. wykonania wszelkich prac zagospodarowania i zabezpieczenia terenu remontu niezbędnych do prawidłowego rozpoczęcia i przeprowadzenia remontu, w szczególności zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pomieszczeń nie będących terenem prac budowlanych;
   3. zapewnienia transportu i wniesienia wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia na miejsce wykonywania robót budowlanych;
   4. zorganizowania, prowadzenia, kierowania, technicznego nadzorowania i zabezpieczania robót zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym i obowiązującymi w Polsce przepisami, uporządkowanie terenu robót z odpadów własnych w razie potrzeby – przede wszystkim po wykonanych pracach oraz likwidacja zaplecza;
   5. dostarczenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji potrzebnej do wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków wynikających z prawa publicznego (atesty, certyfikaty, gwarancja itp.).
  5. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych: na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, po zakończeniu realizacji robót budowlanych. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bezusterkowy protokół odbioru robót budowlanych. Faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego, przy czym jako termin Zamawiający określa datę dyspozycji przelewu z rachunku bankowego. Zamawiający nie przewiduje możliwości zaliczkowania robót budowlanych.
  6. Wszystkie roboty budowlane określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym mają zostać wykonane zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
  7. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, sprawne technicznie, pierwszego gatunku oraz oryginalne producenta.
  8. Prace budowlane muszą zostać wykonane przez Wykonawcę zgodnie z oficjalnymi wytycznymi producenta materiałów budowlanych.
  9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace budowlane zgodnie z polskimi normami
   i przepisami, w szczególności ppoż i BHP.
  10. Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy,
   a w przypadku wystąpienia wad data ich usunięcia, jest datą zakończenia realizacji robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem.
  11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim i adekwatnym do zakresu zamówienia zapleczem technicznym, niezbędnym do wykonania zamówienia,
   a w szczególności dysponował atestowanym sprzętem niezbędnym do wykonania robót.
  12. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że rozliczenie robót budowlanych będzie miało charakter ryczałtowy. Przedstawione przedmiary robót oraz projekty budowlane mają charakter wyłącznie poglądowy. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających wykonania robót niewymienionych w przedmiarze robót, a niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, Wykonawca winien uwzględnić je w swojej ofercie. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek właściwego oszacowania robót budowlanych.
  13. Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
   1. Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną na terenie planowanych robót, w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna może się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (59) 59 841 21 89 wew. 30, w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka
  14. Zamawiający będzie żądał gwarancji należytego wykonania umowy na okres
   co najmniej 3 lat oraz rękojmi na okres 3 lat, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
 2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  1. Przewidywany termin realizacji zamówienia / robót: 30 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia pomieszczeń, które musi nastąpić w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
 3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
   1. posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotowego zamówienia.
   2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowanie odpowiednim personelem zdolnym do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, przewidzianymi do jego realizacji. Zamawiający zastrzega, że tylko osoby wskazane w Wykazie personelu będą dopuszczone do realizacji robót. W przypadku konieczności dokonania zmiany personelu, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia osób o kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że każda zmiana personelu musi być poprzedzona pisemnym zgłoszeniem do Zamawiającego oraz uzyskaniem jego zgody, pod rygorem obciążenia Wykonawcy karami umownymi. Wykaz osób stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.
 4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
  1. Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – załącznik nr 4 oraz dołączyć pozostałe wymagane załączniki tj. numer 1, 2 i 3.
  2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.
  3. Cenę oferty należy skalkulować podając zryczałtowaną cenę brutto.
  4. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie realizowane na podstawie zryczałtowanego wynagrodzenia brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik numer 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
  5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych lub wariantowych.
  6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty i udziału w postępowaniu.
 5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
  1. Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną (skan dokumentów podpisany przez Wykonawcę) w nieprzekraczalnym terminie do 02 października 2020 r. do godz. 11.00 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26, 76 – 248 Dębnica Kaszubska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. UWAGA. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ośrodka. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. KRYTERIA KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
  1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie: Cena (koszt) oferty brutto – 100%
 7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
  1. Zamawiający informuje, iż będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień, w zależności od zaistniałej sytuacji faktycznej. Brak odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego lub niedotrzymanie terminu w nim określonego będzie skutkowało wykluczeniem z udziału w postępowaniu.
  2. Zamawiający informuje, iż odrzuci oferty których treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania oraz te zawierające rażąco niską cenę (po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyjaśnień kalkulacji ceny i ocenie tychże przez Zamawiającego).
  3. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość podjęcia negocjacji, z Wykonawcą najwyżej ocenionym, w sytuacji, gdy oferta ta będzie przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego, a Zamawiający nie będzie miał możliwości zwiększenia kwoty jaką dysponuje do wysokości oferty najwyżej ocenionej.
  4. Zamawiający informuje, iż unieważni postępowanie w sytuacji, gdy nie wpłyną oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone lub oferta z najwyższą ceną przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego, a negocjacje, o których mowa powyżej nie odniosły zamierzonego skutku
  5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie oraz zamieści informację na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej opsdebnicakaszubska.pl.
  6. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.
  7. Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji gdy wyłoniony Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy, zostanie wybrany Wykonawca, który zajął kolejne miejsca na liście rankingowej, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz potwierdzi chęć realizacji zamówienia.
 8. KLAUZULE INFORMACYJNE
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik OPS 76-248 Dębnica Kaszubska, ks. Antoniego Kani 26; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.(59) 841 21 89
   2. inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej jest Katarzyna Jakubowska, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – prace remontowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej prowadzonego na podstawie rozeznania rynku (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp).
   4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej;
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
   6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
   7. posiada Pani/Pan:
    • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
    • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
    • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   8. nie przysługuje Pani/Panu:
    • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 9. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI SĄ:
  1. w zakresie spraw proceduralnych i przedmiotu zamówienia: Izabela Więcek, tel. 59 841 21 89 wew. 30
  2. ewentualne zapytania co do przedmiotu zamówienia można przesyłać na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 10. ZAŁĄCZNIKI
  1.  Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
  2. Załącznik nr 2 – Wykaz osób;
  3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie;
  4. Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy;