INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych w zbiorach:

Pomoc społeczna, Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, Dodatki mieszkaniowe, Fundusz alimentacyjny, Zespół interdyscyplinarny, Prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej, Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, Stypendia i zasiłki szkolne, Dodatek energetyczny, Karta dużej rodziny, Zasiłki dla opiekunów, Program „Rodzina 500+”, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ww. zbiorach jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26, 76-248 Dębnica Kaszubska.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: Katarzyna Jakubowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefon: 693064318; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Dane w wyżej wymienionych zbiorach przetwarzane są w następujących celach:

 • w celu realizacji świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.); (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji świadczeń rodzinnych, na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.); (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji świadczeń - dodatki mieszkaniowe, na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180, z późn. zm.); (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji świadczeń związanych z funduszem alimentacyjnym, na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. Nr 554 z późn. zm.); (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji zadań związanych z działaniami ZI, na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. Nr 1390 z późn.zm.); (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1938, z późn. zm.); (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji zadań związanych z działaniami wspierania rodziny i pieczy zastępczej na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998); (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendia i zasiłki szkolne), na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.); (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji świadczeń - dodatek energetyczny, na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755.); (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.); (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji świadczeń w zakresie zasiłków dla opiekunów, na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2092); (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji świadczeń związanych z programem „Rodzina 500+”, na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz .U. z 2017 r., poz. 1851); (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji zadań wynikających z działań GKRPA na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz .U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.); ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm.); (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu prowadzenia postępowań o jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860); (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

 1. Procesorowi, czyli podmiotowi, z którego usług korzystamy przy ich przetwarzaniu:
  • Bank Spółdzielczy w Ustce. Przetwarzanie kategorii danych niezbędnych do realizacji wypłaty świadczeń.
 2. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres realizacji świadczeń, a następnie w celach archiwalnych. Okresy przechowywania danych są determinowane przepisami prawa.

VII. Prawa:

Osobie pozostawiającej swoje dane przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. ograniczenia przetwarzania danych
  1. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych; lub ustał podstawowy cel przetwarzania a my ze względu na obligujące nas przepisy prawa nie będziemy mogli usunąć danych.
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  1. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania

Podanie danych jest wymogiem prawnym wynikającym z ustaw wymienionych w pkt. III.

Jeżeli dane nie zostaną podane możemy odmówić realizacji świadczeń.