OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.:
  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
  3. wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

2. Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych, kodeksu postępowania administracyjnego
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • znajomość obsługi komputera
 • nieposzlakowana opinia
 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na sytuacje stresowe
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
 • posiadanie prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub zespołem interdyscyplinarnym,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 • współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka lub placówką opiekuńczo-wychowawczą, w której umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupą roboczą,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań okaże się niezbędna.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystent rodzinny,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

5. Forma zatrudnienia:

 • zatrudnienie 1 osoba – asystent rodziny
 • umowa o pracę (zadaniowy czas pracy) na czas określony, z możliwością przedłużenia

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej,  w godzinach pracy Ośrodka (tj. poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek - czwartek od 7.00 do 15.00 oraz w piątki od 7.00 do 14.00) lub przesłać pocztą na adres:Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26, 76-248 Dębnica Kaszubska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY” w terminie do 31 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu do OPS w Dębnicy Kaszubskiej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej OPS w Dębnicy Kaszubskiej oraz na tablicy ogłoszeń w OPS w Dębnicy Kaszubskiej.

Oświadczenia do pobrania poniżej